Bygg och Miljöteknik AB

Vad är PCB?

PCB är en förkortning för polyklorerade bifenyler och består av två bensenringar som är mättade med klor.

PCB är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier och räknas som svårnedbrytbara organiska föreningar. Hur giftigt PCB är beror på hur dess innehållande delar av klor är placerade i den organiska föreningen.

För det mesta är PCB en trögflytande oljeliknande vätska som är fettlöslig och hos människor och djur lagras PCB i fettvävnanden. Dessutom bioackumuleras PCB, vilket innebär att PCB-halten i levande organismer är högre än i den omgivande miljön.

Läs mer om var PCB finns.

PCB-Sanering-miljoinventering PCB-Sanering